سفارش تبلیغ
صبا ویژن
رأی [درست] جز هنگام خشم پنهاننمی ماند . [امام حسن علیه السلام]

روز نوروز که روز ظهور و ظفر امام عصر علیه السلام بر دجّال است . چنان که جمال السالکین ، احمد بن فهد حلى در مهذّب البارع فرمود: خبر داده ، المولى السیّد المرتضى العلامه بهاء الدین على بن عبدالحمید، نسابه و امت فضائله به اسناد خود از معلى بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام که فرمود:« روز نوروز، روزى است که عهد گرفت پیغمبر صلى الله علیه و آله براى امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیر خم ، پس اقرار نمودند به ولایت او.
 پس خوشا حال آن کسى که ثابت بماند بر آن و تُواى بر آن که بشکند آن عهد را و آن روزى است که فرستاد رسول خدا صلى الله علیه و آله در آن روز، على علیه السلام را به وادى جن ، پس عهد و مواثیق از ایشان گرفت .و آن روزى است که ظفر یافت در آن روز، به اهل نهروان و کشت ذوالثدیه را . و آن روزى است که ظاهر مى شود قائم در آن روز و ظفر مى دهد او را از خداوند بر دجّال پس بر دار مى کشد او را بر کناسه کوفه . و هیچ روز نوروزى نیست مگر آنکه ما انتظار مى کشیم در آن ، فرج را. زیرا که آن روز از ایّام ماست که فُرس ، آن را محافظت نمودند و شما، یعنى عرب ، آن را ضایع نمودید ». الخ

 

 
و علاّمه مجلسى در بحار این خبر را مشروحا از سیّد فضل اللّه راوندى نقل نموده که محل ذکر آن و ذکر اشکالات در آن خبر و جواب از آن و تحقیق روز نوروز نیست .
 ولکن مخفى نماند که بودن روز خروج امام زمان علیه السلام روز جمعه و نوروز و عاشورا نه به نحوى است که در سالهاى بسیار که توافق نکنند، منتظر فرج نتوان شد، زیرا غیر ظهور و خروج حضرت حجة بن الحسن بن على المهدى صلوات اللّه علیه که حال از عمر شریفش هزار و چندی سال مى گذرد که خواهد شد و تبدیل و خلفى در او نخواهد شد، مابقى آنچه رسیده از آیات و علامات پیش از ظهور و مقارن آن ، همه قابل تغییر و تبدیل و تقدیم و تاخیر و تاویل به چیز دیگر که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده باشد، هست . حتى آنها که در شمار محتوم ذکر شده ، چه ظاهرا مراد از محتوم در آن اخبار نه آن است که هیچ قابل تغییر نباشد و ظاهر همان را که فرمودند به همان نحو بیاید، بلکه مراد واللّه یعلم مرتبه اى است از تاکید در آن که منافاتى با تغییر در مرحله از انحاى وجود آن نداشته باشد.

 
و مؤیّد این مقال است آنچه شیخ نعمانى در غیبت خود از ابى هاشم داوود بن قاسم بن جعفرى روایت کرده که گفت : بودیم در نزد ابى جعفر محمّد بن على الرضا علیهما السلام پس جارى شد ذکر سفیانى و آنچه رسیده بود در روایت که امر او از محتوم است .
 پس گفتم به ابوجعفر علیه السلام که : آیا خداوند بداء خواهد فرمود در محتوم ؟
 فرمود:« آرى »!
 پس گفتم به آن جناب که : مى ترسم که خداوند بداء فرماید در قائم علیه السلام .
 فرمودند:« بدرستى که قائم علیه السلام از میعاد است و خداوند خلف نمى فرماید میعاد خود را ».نویسنده: مبلغان مهدی | چهارشنبه 86 اسفند 29 ساعت 4:25 عصر |